برای اجرا و نصب آسفالت‌های حفاظتی می‌توان موارد زیر را اشاره کرد:

فراهم آوری سطح راه
قیرپاشی
پخش و کوبیدن سنگ‌دانه‌ها
تهیه و اجرای اسلاری سیل

ادامه مطلب …